Àrees

El Consell Ciutadà de Podem Castelló de la Plana s’organitza en diverses àrees responsables del desenvolupament de propostes i l’execució d’aquestes (després de ser aprovades pel Consell Ciutadà) per a aplicar la línia política de Podemos al municipi. Les àrees són les següents:

Àrea de Comunicació, estratègia i campanya

Responsable: Fernando Navarro

La comunicació ha sigut la base de l’èxit polític de Podemos. Pablo Iglesias, abans d’iniciar el projecte de Podemos, centrava el seu objecte d’estudi en l’anàlisi del discurs. Durant una xerrada de l’Acadèmia de Pensament Crític del Centre d’Estudis Polítics i Socials organitzada a València en 2012 i anomenada Poder, ideologia i mitjans de comunicació va explicar que en la tasca comunicativa d’una agrupació política resideix el 95% del seu èxit.

Per tant, l’àrea de comunicació de Podem Castelló té la tasca fonamental de visibilitzar l’activitat de Podem Castelló mitjançant totes les dimensions a l’abast (interacció directa mitjançant materials analògics, interacció digital i interacció mediàtica). Però no només té una tasca tècnica de difusió, sinó que ha de tindre la suficient brillantés estratègia i celeritat tàctica per a, poc a poc, crear un discurs i un relat de la realitat castellonenca que arribe a ser hegemònic, és a dir, que plantejaments, valoracions i descripcions ideològiques siguen concebudes com al sentit comú de la ciutat.

Aquest objectiu tant ambiciós es perseguirà mitjançant la creació de grups de treball amb perfils de persones especialitzades que puguen aportar un coneixement expert sobre les diferents tècniques que s’empren per desenvolupar la comunicació de masses en els diferents suports. La disposició de l’àrea serà la següent:

 • Grup d’estratègia: recercarà perfils relacionats amb la comunicació, la politologia, la psicologia, la sociologia, etc. Per a ser capaços de definir missatges eficaços amb l’objectiu d’influir en la realitat social
 • Grup de treball de xarxes socials: recercarà perfils professionals de community manager
 • Grup d’equip web: perfils d’informàtica, disseny, etc.
 • Equip de premsa: perfils de periodisme, comunicació, etc.
 • Grup de disseny: perfils de disseny gràfic, maquetació, etc.

El responsable de l’àrea serà membre de tots els grups de treball per a garantir una concepció holística (global, integradora) de l’estratègia comunicativa de Podem Castelló.


Àrea de participació

Responsable: Teresa Bellido

L’àrea de participació s’encarregarà de fomentar la integració de la ciutadania en les activitats i en les decisions que es prenguen des de la formació. Volem una ciutadania empoderada i participativa per tal d’aconseguir una societat veritablement democràtica.

Donat que la participació de la gent dins de la formació ha de ser temàticament transversal, per tal de dur a terme aquesta tasca l’àrea de participació necessitarà, quasi sempre, treballar en coordinació amb altres àrees, especialment la de comunicació.

Objectius:

 • Organitzar actes físics que tinguen a vore amb la participació al cercle, com per exemple trobades amb col·lectius, taules rodones, conferències, mítings, debats, etc.
 • Difondre actes organitzats des de Podem (pegada de cartells anunciant actes públics, repartiment d’octavilles, etc.).
 • Organitzar arreplegaments de signatures quan siga necessari.
 • Donat que hem rebut alguns comentaris al voltant de les dificultats que algunes persones no familiaritzades amb les noves tecnologies es troben a l’hora de participar al cercle o a les comissions, l’àrea de participació s’encarregarà de redactar una fulla informativa sobre on trobar les dates i les hores de les reunions de l’assemblea, de les comissions, etc., i una explicació sobre com participar en aquestes.
 • Obrir i moderar debats a través de les Xarxes Socials (preferiblement Reddit, però també és possible utilitzar fils de discussió a Facebook). Promocionar Reddit com a eina participativa de discussió per a l’Assemblea Ciutadana i tot aquell que vullga participar a Castelló.
 • De cara a les properes eleccions municipals, fomentar la participació ciutadana a la agrupació d’electors Guanyar Castelló, dintre de la qual, presumiblement, ens integrarem.
 • Informar a la ciutadania sobre com es poden constituir cercles sectorials.

Àrea de finanzas y transparencia

Responsable: Irene Gómez

Basándonos en el documento Principios Organizativo de Podemos, está claro que tanto la transparencia así como la independencia económica, son parte fundamental del ADN de la gestión financiera de PODEMOS, puesto que ambos principios constituyen una demanda transversal de la sociedad hacia los partidos políticos y la administración pública. Para garantizar el máximo rigor en el control interno de nuestra actividad financiera, asumimos el compromiso de que nuestras cuentas sean públicas y accesibles fácilmente.

Definición del Área de Financiación y Transparencia:

Es el área, como su propio nombre lo dice, la encargada de llevar a cabo la tesorería y la gestión de cobros y pagos y de todo movimiento de dinero, de la asignación proveniente del presupuesto anual de Podemos; así como de recursos procedentes de subvenciones y de la autofinanciación.

El Consejo Municipal, tal como indica nuestro documento Político-Organizativo, recibirá como asignación una parte del presupuesto anual, fondos que serán canalizados a través del Consejo Autonómico. Dichos fondos serán utilizados en actos y actividades de promoción. Los ingresos de las estructuras municipales pueden provenir de subvenciones locales, en caso de existir; excluyendo una parte de estos ingresos, parte que se asignará al presupuesto estatal para redistribuirlos solidariamente entre el conjunto de Podemos.

Objetivos:

El objetivo principal del área es hacer buen uso de los recursos obtenidos por las diferentes vías, arriba mencionadas, optimizando el aprovechamiento y evitando el derroche; y garantizando el cumplimiento con la legalidad vigente, la transparencia y la rendición de cuentas.

Tareas y obligaciones de la persona responsable del Área:

 • Gestión operativa diaria de los recursos financieros.
 • Supervisión de los gastos de los fondos asignados, siguiendo las líneas maestras sobre presupuestos y gastos internos, basado en los principios de economía y eficiencia.
 • Preparación de los presupuestos, los informes trimestrales de transparencia y el informe de Gestión anual para su aprobación por el Consejo Ciudadano.
 • Coordinación con la comisión de finanzas autonómica, o en su defecto, con la comisión de finanzas estatal.
 • Implementación y gestión de los presupuestos participativos, en coordinación con la comisión autonómica, para proyectos sociales en el municipio, siempre y cuando se asignen fondos para la realización de los mismos.
 • Actualización de la información financiera trimestralmente para incluirla en los informes de transparencia estatales.
 • Garantía máxima de apoyo a las estructuras políticas municipales en el desarrollo de sus actividades.
 • Fiscalización económica de los representantes y cargos electos del territorio, que se traduce en la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos.
 • Cumplimiento de los mecanismos de control y transparencia de la financiación, conforme a la Ley de financiación de partidos.

Àrea de Drets Socials

Podem és una eina de canvi polític per posar les institucions al servei del poble. Per tant, el seu principal objectiu és posar fi al repartiment de poder clàssic entre els partits convencionals, més preocupats per auto-perpetuar-se en el poder que per acabar amb les injustícies i les mancances socials, polítiques, culturals i econòmiques que asfixien a la nostra societat.

En aquest marc d’acció, l’Àrea de Drets Socials té la determinació de convertir-se en una eina que impulse una veritable transformació que ens porte a una democràcia real. Per a això ens proposem des d’aquesta àrea estudiar els problemes que afecten als drets reconeguts per la Constitució del 78 com ara el dret a l’educació, a la salut, la vivenda, el benestar, i la defensa de grups com el migrants, les persones majors o els discapacitats, que tenen necessitats específiques que no pot cobrir el mercat ni l’economia de mercat. També ens proposem estudiar les possibles solucions i les aproximacions teòriques adients a l’objectiu de recuperar i defensar l’espai públic i els Drets Humans.

Donada l’amplitud i varietat dels problemes que afecten a aquesta Àrea, esta dividida en tres subàrees, Benestar Social i Sanitat, Immigració i Emigració, i Educació.

La metodologia de treball inclourà aprofitar l’experiència de la comissió d’Extensió i Municipalisme del Cercle de Castelló de la Plana. Cercarem la manera de col.laborar amb el cercle per a evitar la duplicitat de funcions i maximitzar l’efectivitat i l’eficiència dels esforços realitzats.

També ens proposem mantenir una relació estreta amb les comissions corresponents que puguen existir a la candidatura d’unitat popular per a guanyar l’ajuntament de Castelló.

Un aspecte específic a tenir en compte quan abordem els problemes de les diferents subàrees és que, en la majoria de casos, no hi ha competència municipal en la matèria o esta és extremadament limitada. No obstant aixó, la perspectiva de l’àrea no és exclusivament municipal, sinó que tenim la intenció de elaborar documents que aprofiten a diferents nivells, cercant aproximacions integrals que no s’autolimiten per tenir massa en compte la distribució actual de competències a dins de les administracions.


Àrea de cultura, oci i esports

Com a òrgan amb competències municipals, l’àrea d’esports, cultura i oci s’ha d’encarregar dels següents objectius:

 • Organitzar o acudir a trobades col·lectives relacionades amb les competències de l’àrea per tal de donar-nos a conèixer.
 • Reunir-se amb clubs, col·lectius i empresaris de l’àmbit dels esports, la cultura i l’oci per tal d’arreplegar propostes.
 • Fomentar l’educació en l’esport base, entenent-ho com equilibri entre divertiment, treball en equip, competitivitat i esportivitat.
 • Promocionar i patrocinar l’esport base sense diferències de gènere.
 • Impulsar l’organització d’activitats com ara actes, concursos, trobades, relacionades amb la cultura i l’esport.
 • Fomentar la participació ciutadana en activitats relacionades amb la cultura (música, llengua i literatura, espectacles, festes, etc.). Algunes propostes concretes (encara en manquen, però per fer-nos una idea incloem aquestes):
 • Exigir la creació de subvencions per a grups de música de l’àmbit municipal per tal que tinguen accés a locals d’assaig.
 • Promoure i organitzar concerts a les places de Castelló amb major freqüència, donada la quantitat i la qualitat de grups que existeixen a la ciutat (i l’èxit que ha han tingut este tipus de convocatòries anteriorment).
 • Fomentar l’ús del valencià a tots els àmbits mitjançant la implementació d’una política lingüística que combata radicalment la diglòssia.
 • Organització de concursos literaris en llengua catalana.
 • Contribuir a la pedagogia contra la politització de la llengua (en col·laboració amb col·lectius que treballen per la normalització).
 • Exigir la reposició del senyal de TV3 per tal de garantir el dret a mitjans de comunicació en la nostra llengua (com a mesura d’aplicació immediata).
 • Organització de cicles de cinema en sales de projecció públiques (de culte, infantil, en català, clàssic, documentals, etc.)